BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53

Opšti uslovi poslovanja

1.    OPŠTE ODREDBE

1.1.    Značaj

Opštim uslovima poslovanja Mikrokreditne fondacije ''MI-BOSPO'' Tuzla (Opšti uslovi) osigurava se zaštita prava i interesa korisnika, sudužnika i jemaca.

Opšti uslovi sadrže standardne uslove poslovanja Mikrokreditne fondacije ''MI-BOSPO'' Tuzla (MI-BOSPO) koji se primjenjuju na korisnike, sudužnike i jemce, uslove za uspostavljanje odnosa i postupak komunikacije između korisnika, sudužnika i jemaca i MI-BOSPO-a, kao i uslove za obavljanje transakcija u poslovima odobravanja kredita.

MI-BOSPO je dužan u izvršavanju poslova i obaveza iz svoje djelatnosti primjenjivati Opšte uslove  i postupati sa profesionalnom pažnjom u odnosu sa korisnikom, sudužnikom i jemcem.

Poslovni odnos između MI-BOSPO-a i korisnika zasniva se na načelima uzajamnog povjerenja, sigurnosti ulaganja i obostrane koristi koja nastaje kao rezultat poslovne saradnje u kojoj se MI-BOSPO obavezuje pridržavati zakonskih propisa, pravila struke i profesionalne etike.

MI-BOSPO je dužan Opšte uslove kao i njihove izmjene i dopune, objaviti i učiniti dostupnim korisniku sudužniku i jemcu najkasnije 15 dana prije početka njihove primjene.

1.2.    Načela

MI-BOSPO osigurava zaštitu prava i interesa korisnika, sudužnika i jemaca donošenjem i dosljednom primjenom Opštih uslovi poslovanja i drugih internih akata, koji moraju biti usklađeni sa propisima i zasnovani na dobrim poslovnim običajima i pravičnom odnosu prema korisniku, sudužniku i jemcu pridržavajući se načela:
1.    savjesnosti i poštenja,
2.    postupanja sa pažnjom dobrog stručnjaka u izvršavanju svojih obaveza,
3.    ravnopravnog odnosa korisnika, sudužnika i jemaca sa MI-BOSPO-om,
4.    zaštite od diskriminacije,
5.    transparentnog poslovanja i informiranja,
6.    ugovaranja obaveza koje su određene ili odredive,
7.    prava korisnika, sudužnika i jemaca na prigovor.

MI-BOSPO je dužan pridržavati se načela iz ove tačke u svim fazama zasnivanja i postojanja odnosa sa korisnikom, sudužnikom i jemcem (oglašavanju, pregovaračkoj fazi i predaji nacrta ugovora, zaključivanju ugovora, korištenju usluge i trajanju ugovornog odnosa).

1.3.    Korisnik

Korisnikom  se smatra  fizičko  lice  koje  koristi  ili  je koristilo  usluge  MI-BOSPO-a,  ili  fizičko  lice  koje  se  obrati  MI-BOSPO-u  radi korištenja tih usluga i kojeg je MI-BOSPO kao takvog identifikovao.

Korisnik kredita u MI-BOSPO je  fizičko lica koje
    ostvaruje primanja po osnovu vlastite poslovne aktivnosti, ili
-    koja ostvaraje primanja kod trećih lica, ili
-    je nezaposleno lice koje namjerava započeti vlastitu poslovnu aktivnost.

Korisnik kredita u MI-BOSPO-u je lice koje ostvaruje primanja po osnovu vlastite poslovne aktivnosti manjeg ili većeg obima, a kojom se bavi minimalno tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit i koja nije zakonom ili drugim  opštim aktima  procjenjena kao neprihvatljiva.

Korisnik je i lice koje ne ostvaruje primanja po osnovu vlastite poslovne aktivnosti, ali živi u domaćinstvu sa licem koje obavlja vlastitu poslovnu aktivnost ili su mu članovi domaćinstva u radnopravnom statusu u zemlji i inostranstvu.

Korisnik treba da:
-    posjeduju  ličnu kartu BiH,
-    posjeduju potvrdu CIPS-a,  
-    je punoljetan, a nije stariji od 70 godina.
    
    1.3.1  Sudužnik

Sudužnik je lice odgovorno za naplatu svih MI-BOSPO potraživanja jednako kao i korisnik kredita.

Ukoliko je jedan od instrumenata osiguranja kredita sudužnik, MI-BOSPO će prema njemu upotrijebiti sve instrumente prinudne naplate kao i prema korisniku kredita, uključujujući zabranu po pristanku.

    1.3.2  Jemac

Jemac je lice  koje je garant kreditnog posla i koje se obavezuje, isključivo u pisanoj formi, izvršiti namirenje MI-BOSPO-u tek kad to nije moguće od izvršiti sve instrumente osiguranja kredita. Od jemca (žiranta) se može zahtijevati ispunjenje obaveze tek nakon što je glavni dužnik (korisnik kredita i sudužnik ukoliko ga ima) ne ispuni u roku predviđenom u ugovoru, a MI-BOSPO ispuni sva sredstva prinudnog izvršenja protiv glavnog dužnika (sudužnika ako ga ima).
Ne dopušta se institut jemca (žiranta) u F BIH u slučajevima:
a.    kada je neki zalog instrument osiguranja kredita i
b.    za jemce (žirante) fizička lica kada se kredit daje na rok duži od 36 mjeseci

1.4.    Kreditni proizvod

MI-BOSPO može jednom korisniku kredita odobriti kredit u najvećem iznosu do 10.000,00 KM.

Maksimalan rok za otplatu kredita iznosi 60 mjeseci.

MI-BOSPO nudi slijedeće grupe proizvoda:
1.    Poslovni krediti: krediti za početak, održavanje i unapređenje poslovne aktivnosti klijenta;
2.    Stambeni krediti: krediti za renoviranje, proširenje ili kupovinu stambene jedinice klijenta;
3.    Višenamjenski krediti: krediti za poboljšanje životnih uslova klijenta

MI-BOSPO ne finansira:
1.    poslove koji akumuliraju profit iz zabranjene djelatnosti;
2.    poslove koji se bave bilo kakvom diskriminatornom aktivnošću;
3.    poslove koji na bilo koji način ugrožavaju prirodno okruženje i čovjekovu okolinu;
4.    koji znatno narušavaju  interes zaposlenih kao i njihovo zdravlje i sigurnost na poslu;
5.    koje obavljaju djeca i maloljetnici ili koji imaju  elemente  prisilnog rada;
6.    koji na bilo koji način narušavaju kulturna dobra i spomenike;
7.    poslovi koji imaju veze sa prisilnim raseljavanjem.

1.5.    Zaštita okoliša

MI-BOSPO  promoviše i primjenjuje princip zaštite okoliša:
    Jer želi dobrobit za lokalnu i širu zajednicu
    Jer je društveno odgovorna
    Jer tako educira i potiče klijentice i druge, da budu društveno odgovorni

1.6.    Kamate, naknade i troškovi

MI-BOSPO obračunava i iskazuje efektivne kamatne stope na date kredite.
Efektivna kamatna stopa je dekurzivna kamatna stopa koja se obračunava na godišnjem nivou i to primjenom složenog kamatnog računa, na način da se diskontovana novčana primanja izjednačavaju sa diskontovanim novčanim izdacima odobrenih kredita.

Efektivna kamatna stopa se ugovara otvoreno i transparentno tako što se korisniku prezentuju svi uslovi pod kojim se izdaje kredit.

Odlukom o kreditnim proizvodima, MI-BOSPO određuje visinu kamate za svaki kreditni proizvod pojedinačno.  

Kamata za sve kreditne proizvode je nepromjenjiva (fiksna kamatna stopa).

MI-BOSPO ima pravo da obračuna korisniku/ci  kredita proviziju za obradu kredita, kao i troškove koji nastaju prilikom obrade kredita korištenjem usluga drugih institucija (registar zaloga, kreditni biro, banke, i slično).
Visina provizije definiše se opštim aktima, te je dostupna korisniku/ci prije zaključenja ugovora o kreditu.


1.7.    Valuta plaćanja

Krediti su ugovoreni uz valutnu klauzulu i koriste se u konvertibilnim markama uz  primjenu srednjeg kursa Centralne banke BiH u odnosu na EUR na dan korištenja kredita, odnosno stavljanja svote kredita na raspolaganje korisniku, a vraćaju se u konvertibilnim markama uz primjenu srednjeg kursa Centralne banke BiH u odnosu na EUR na dan vraćanja kredita, odnosno na dan ispunjenja novčane obaveze korisnika, ako drugačije nije ugovoreno.

2. INFORMIRANJE U PREDUGOVORNOJ FAZI

2.1  MI-BOSPO je  dužan pri  oglašavanju mikrokreditnih  usluga  kod  kojih  oglasna poruka sadrži  kamatnu  stopu  ili  drugi  referentni  podatak  kojim  se  izražava  cijena  finansijske usluge koji se odnosi na cijenu ili prihod, jasno i precizno na reprezentativnom primjeru navesti:
1) vrstu mikrokredita;
2) visinu i promjenljivost godišnje nominalne kamatne stope;
3) efektivnu kamatnu stopu;
4) valutu u kojoj se ugovara mikrokredit;
5) periode na koje se ugovara mikrokredit;
6) kriterije za indeksiranje mikrokredita;
7) ukupan iznos mikrokredita;
8) sve troškove koji padaju na teret korisnika.

3. INFORMIRANJE U PREGOVARAČKOJ FAZI

3.1  MI-BOSPO dužan  je  korisniku  pružiti informacije  o  uvjetima  i  svim  bitnim  karakteristikama  usluge  koju  nude  u  obliku standardnog  informacionog  lista  na  reprezentativnom  primjeru  usluge  u  pisanom  ili elektronskom  obliku  koji  se  odnosi  na  ugovor  o  mikrokreditu, (u  daljnjem tekstu:  ponuda)  na  način  koji  će  korisniku  omogućiti  da  uporedi  ponude  različitih davaoca istih usluga i procijeni da li ugovor odgovara njegovim potrebama i finansijskoj situaciji, ali koji korisnika nijednog trenutka neće dovesti u zabludu.
Informacioni list treba sadržiti:
1) vrstu usluge (opis/karakteristike finansijske usluge koja se nudi),
2) poslovno ime i adresu davaoca usluge,
3) iznos usluge, oznaku valute i uvjete korištenja,
4) trajanje ugovora,
5)  visinu i promjenljivost nominalne kamatne stope,
6) efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji korisnik treba platiti, odnosno koji mu se treba isplatiti,
7) iznos i broj rata kredita i perioda u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo),
8)  troškove  održavanja  jednog  ili  više  računa  na  kojima  će  se  evidentirati transakcije  uplata  i  povlačenja  sredstava,  izuzev  ako  to  otvaranje  računa  nije samo  ponuđena  opcija  zajedno  sa  troškovima  korištenja  određenog  sredstva otplate,  kako  za  transakcije  plaćanja,  tako  i  za  povlačenja  sredstava,  te  sve druge naknade i troškove koji proizlaze iz ugovora, uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uvjete pod kojima se mogu mijenjati,
9) informaciju u slučaju o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora,
10) informaciju o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim s osnovnim  ugovorom  naročito  kad  je  zaključenje  takvog  ugovora  obavezno  radi dobijanja usluge prema uvjetima iz oglasa,
11) kamatnu  stopu  koja  se  primjenjuje  u  slučaju  kašnjenja  u  izmirenju  obaveza  i pravila  za  njeno  prilagođavanje,  te  druge  naknade  koje  se  plaćaju  u  slučaju neispunjenja obaveza,
12) upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja izmirenja obaveza;
13) prema potrebi instrumente osiguranja ispunjenja obaveza,
14) pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uvjete i način odustajanja, kao i visinu troškova u vezi sa tim
15) pravo korisnika na prijevremenu otplatu kredita i iznos naknade za prijevremeni povrat,
16) pravo korisnika da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavijest o rezultatima uvida u baze podataka;
17)pravo  korisnika  da  na  zahtjev  dobije  besplatnu  kopiju  nacrta  ugovora,  izuzev ako MI-BOSPO u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uvjeti za zasnivanje odnosa s korisnikom u konkretnom pravnom poslu,
18) period u kojem MI-BOSPO obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi,
19) uvjete polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uvjet za odobravanje kredita,  i mogućnost i uvjete zatvaranja kredita novčanim depozitom.
Svi  podaci  i  informacije  u  vezi  s  uslugom  koju  MI-BOSPO  nudi  moraju  biti  ispisani jednakom veličinom slova i jednako uočljivi u standardnom informacionom listu.

3.2   Ako MI-BOSPO ispunjavanje obaveze korisnika prema poslovima odobravanja kredita osigurava jemstvom, dužan je u pregovaračkoj fazi upoznati jemca s predmetom jemčenja, oblikom jemstva, koji se ugovorom (u F BiH jedinstvenim ugovorom) zahtjeva, obimom jemčeve odgovornosti na koju se obavezuje davanjem izjave o jemčenju, te mu predočiti sve informacije, odnosno učiniti dostupnim sve bitne elemente ugovora (u F BiH  jedinstvenog ugovora) iz kojih su jasno vidljiva prava i obaveze ugovornih strana i, na njegov zahtjev, bez naknade, predati nacrt ugovora (u F BiH jedinstvenog ugovora) radi razmatranja izvan poslovnih prostorija MI-BOSPO-a.

3.2.1  Za kredite sa jemstvom u uredima sa sjedištem u  FBiH

MI-BOSPO je dužan u svojim poslovnim prostorijama i to najkasnije 15 dana prije zaključenja ugovora osigurati da se jemac upozna sa svim činjenicama i uvjetima koji su u vezi sa ugovorom, te mu pružiti odgovarajuća objašnjenja i instrukcije koje se odnose na primjenu ovih uvjeta i na njegov zahtjev u pisanoj formi dostaviti odgovore na njegove upite.

 4.  PODACI I OBAVJEŠTAVANJE

MI-BOSPO je obavezan da prije zaključenja Ugovora o kreditu procjeni kreditnu sposobnost korisnika, jemca ili drugog lica, koja lično osigurava ispunjenje obaveze korisnika.

Procjena kreditne sposobnosti vrši se na osnovu odgovarajuće informacije, dokumentacije i podataka dobivenih u procesu obrade kredita, uvidom u kreditne registre uz pisanu saglasnost lica na koje se podaci iz registra odnose, kao i javne registre i baze podataka.

MI-BOSPO je obavezna čuvati tajnim sve podatke i vrijednosne sudove do kojih dođe radeći sa korisnikom.

Podaci koji su zaštićeni, smiju se bez izričite pisane saglasnosti korisnika saopštavati isključivo licima prema kojima zakonski ne postoji obaveza čuvanja tajne, kada se ispune zakonom utvrđene pretpostavke.
Pravo je korisnika da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti, besplatno dobije obavijest o rezultatima uvida u baze podataka.

MI-BOSPO je obavezan da prije zaključenja ugovora o kreditu, uz pisanu saglasnost korisnika, jemca ili drugog lica koje osobno osigurava ispunjenje obaveza korisnika, međusobno ih informiše i upozna sa dokumentacijom i podacima pribavljenim u postupku procjene kreditne sposobnosti.

5.  UGOVOR O KREDITU

Prije zaključenja Ugovora MI-BOSPO je dužan korisniku predočiti sve informacije o usluzi, odnosno učiniti dostupnim sve bitne uvjete i elemente Ugovora iz kojih su jasno vidljiva prava i obaveze Ugovornih strana i na zahtjev korisnika, bez naknade predati nacrt Ugovora radi razmatranja izvan prostorija MI-BOSPO-a u periodu od 24 sata.

Ukoliko je kredit obezbjeđen jemstvom, MI-BOSPO je dužan na zahtjev jemca bez nakande predati mu nacrt ugovora radi razmatranja izvan prostorija MI-BOSPO-a.
MI-BOSPO će nakon realizacije  prethodnih faza, pregovaračku fazu okončati zaključenjem Ugovora o kreditu.

Pri zaključenju Ugovora o kreditu MI-BOSPO uz Ugovor uručuje korisniku jedan primjerak plana otplate kredita koji se smatra sastavnim dijelom Ugovora.

5.1 Za kredite sa jemstvom u uredima sa sjedištem u  FBiH

Ugovor o kreditu je jedinstven i sadrži sva međusobna prava i obaveze MI-BOSPO-a, korisnika kredita i jemaca.

Nisu dopušteni ugovori kao posebni ugovori: između MI-BOSPO-a i korisnika kredita s jedne strane i MI-BOSPO-a i jemca s druge strane.

Ugovor se sačinjava obavezno u pismenoj formi.

Činu potpisivanja ugovora moraju pored korisnika kredita obavezno prisustvovati i jemci.

Ukoliko je jemac nepismeno lice, rukoznak mora biti ovjeren od dva svedoka ili drugog organa.

Ugovor o kreditu ne može sadržavati odredbe kojima se jemac odriče prava garantiranih ovom politikom i zakonom o zaštiti jemaca.

6. ODUSTANAK OD UGOVORA I PRESTANAK UGOVORA

6.1  Isplata kredita
MI-BOSPO ne može korisniku staviti sredstva na raspolaganje prije isteka roka od 14 od dana zaključenja ugovora, izuzev na izričit zahtjev korisnika.

6.2 Odustanak
Korisnik kredita ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o kreditu bez navođenja razloga za odustanak, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno u kraćem roku ugovorenom za stavljanje kreditnih sredstava na raspolaganje na njegov izričit zahtjev, pod uvjetom da  nije počeo da koristi kreditna sredstva.

Korisnik je dužan o svojoj namjeri odustanka od ugovora obavjestiti MI-BOSPO u pisanoj formi pri čemu se datum prijema te obavjesti smatra datumom odustanka od ugovora.

6.2.1  Za kredite sa jemstvom u uredima sa sjedištem u  FBiH
Jemac ima pravo odustati od zaključenog ugovora u roku od sedam dana od dana zaključenja ugovora, bez navođenja razloga za odustanak.

Jemac je dužan o svojoj namjeri obavjestiti MI-BOSPO pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od ugovora. Ovo obavještenje dostavlja se u pisanoj formi.

Za slučaj odustanka od ugovora, kao i za slučaj prijevremenog vraćanja kredita, korisnik nije dužan MI-BOSPO-u platiti naknadu.

6.3 Prijevremena otplata
Korisnik može da vrati kredit, u potpunosti ili djelimično prije roka određenog za vraćanje, pri čemu ima pravo na umanjenje ukupnih troškova kredita za iznos kamate za preostali iznos trajanja Ugovora o kreditu.

U slučaju prijevremene otplate kredita, MI-BOSPO neće obračunavati kamatu na kreditna sredstva koja se prijevremeno otplate.

Korisnik je dužan o namjeri prijevremene otplate kredita unaprijed obavjesiti MI-BOSPO, a MI-BOSPO se obavezuje realizovati zahtjev korisnika u roku od 24 sata od zaprimanja zahtjeva (jedan radni dan).

6.4 Informisanje
Korisnik kredita u toku otplate ima pravo da od MI-BOSPO-a, najmanje jedanput godišnje bez naknade dobije pisani izvod o stanju njegovog kreditnog zaduženja, uključujući podatke o iznosu otplaćene glavnice i kamate kao i iznos preostalog duga.

6.4.1  Za kredite sa jemstvom u uredima sa sjedištem u  FBiH
MI-BOSPO je dužan najmanje dva puta godišnje bez naknade dostaviti jemcu obavještenje o stanju duga po ugovoru.

6.5  Raskid
Ako se korisnik ne pridržava bilo koje ugovorne obaveze, ili ako postane kreditno nesposoban, MI-BOSPO ima pravo otkazati sve ugovorne odnose, te učiniti odnosne tražbine trenutno dospjelim.

7.  OBAVEZE KORISNIKA

Radi redovnog i nesmetanog odvijanja poslovnog odnosa potreno je da korisnik bez odgađanja obavijesti MI-BOSPO o svim promjenama svog imena, adrese, te ovlaštenja za zatupanje prema MI-BOSPO (licima ovlaštenim za zastupanje i obimu njihovih ovlaštenja, posebno na osnovu punomoći).

Sadržaj korisnikovih naloga MI-BOSPO-u mora biti nedvojben. MI-BOSPO ne odgovara za štetu do koje dođe zakašnjenjem u preduzimanju poslova, ako je šteta uzrokovana potrebom za dopunskom provjerom nedovoljno određenih naloga.

Korisnik je dužan:
-    omogućiti MI-BOSPO-u namjensku kontrolu korištenja namjenski odobrenih sredstava;
-    dostaviti MI-BOSPO-u finasijske izvještaje i drugu dokumentaciju na zahtjev i po izboru MI-BOSPO-a, te mu omogućiti praćenje vlastitog poslovanja;
-    osigurati MI-BOSPO-u instrumente obezbjeđenja njegovih potraživanja;
-    omogućiti MI-BOSPO-u praćenje i procjenu kakvoće instrumenata osiguranja njegovih potraživanja za cijelo vrijeme poslovnog odnosa.

8.  PRIGOVOR KORISNIKA

Korisnik, jemac ili drugo lice koje lično osigurava ispunjenje obaveza korisnika ima pravo na prigovor, ako smatra da se MI-BOSPo ne pridržava odredaba zakona, opštih uslova poslovanja, dobre poslovne prakse i obaveza iz zaključenog ugovora.

MI-BOSPO je za te namjene stavio na raspolaganje besplatni telefonski broj 0800 20253, telefonske brojeva u sjedištu i uredima, e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., web stranicu www.mi-bospo.org, mogućnost slanja redovne pošte, mogućnost korištenjem sandučića za prigovore, pritužbe i pohvale koji se nalaze u svim uredima kreditora, ili bilo koji drugi primjeren način.

O svim pristiglim prijedlozima, pritužbama i pohvalama MI-BOSPO razmatra na način propisan zakonom i internim aktima, a odluku o pritužbama obavezno donosi Odbor za žalbe MI-BOSPO-a.

MI-BOSPO je dužan da organizuje poslove rješavanja prigovora, dostavi odgovor podnosiocu prigovora najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

Ako MI-BOSPO ne dostavi odgovor u roku od 30 dana, ili podnosilac prigovora nije zadovoljan odgovorom, podnosilac prigovora ima pravo da o tome pisano obavijesti i uloži prigovor Agenciji za bankarstvo.

9.  MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

Za poslovni odnos MI-BOSPO-a i korisnika mjerodavno je pravo Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.

Za slučaj spora ugovara se mjesna nadležnost suda u Tuzli prema sjedištu MI-BOSPO-a.

Partneri

 • Evropska_banka_za_obnovu_i_razvoj
 • Intesa-logo
 • ceb
 • kfw
 • smart_logo
 • uplusu
 • Evropski_fond_za_jugoisto__nu_Evropu
 • Slu__beni_kreditni_institut_Kraljevine___panije
 • investicijska_banka
 • Bank_im_Bistum_Essen_201x_logo.svg
 • Grameen-Credit-Agricole-logo
 • blueorchard
 • coopest
 • logo-mixmarket
 • logo-unicredit
 • logo-wwb
 • logo
 • nlb-logo
 • ocagap
 • oikocredit
 • raiffeisen_bank_230x156px
 • resp-logo
 • sberbank
 • sparkasse_banka
 • the_way_women_work_logo
 • union-banka

Kreditni kalkulator

Tip kredita

Iznos kredita
KM
Period otplate
Mjeseci

Iznos rate - KM

Zahtjev za kredit

Efektivna Kamatna Stopa

Podaci o visini EKS su informativnog karaktera, obračunati po maksimalnom iznosu kredita i maksimalnom roku otplate.

MI-BOSPO UREDI

TUZLA - CENTRALNI UREDBosne srebrene bb035 270 283, 252 448

TUZLA - KREDITNI ODJELBosne srebrene bb035 260 016

TUZLA 2 - KREDITNI ODJEL Rose Hadživuković035 270 370

KALESIJAKalesijske brigade 13035 631-502

ŽIVINICEAliije Izetbegovica 31035 772-572

LUKAVACTrg Bremena bb035 550-115

SREBRENIK21. Srebreničke brigade bb035 645-295

GRADAČACHadžiefendijina 2035 819-222

ZAVIDOVIĆIAlije Izetbegovića bb032 877-727

BIJELJINAAtinska 6055 221-071

BRČKOMeše Selimovića 2049 214-555

SREBRENICATrg MIhajla Bjelakovića056 445-300

ZVORNIKPatrijarha Pavla bb056 215-608

PRNJAVORAlekse Malića 18051 655-170

GRAČANICAAlije Izetbegovića bb (preko puta Sahat kule)035 700-621

ODŽAKTitova bb031 762-800

BANOVIĆIAlije Izetbegovića 3035 871-180

DOBOJNikole Pašića 16-18/3053 206-530

UGLJEVIKPrvih Majevičkih brigada (novi ZC)055 773-601

TESLIĆStevana Sinđelića bb053 411-230

KLADANJAvdage Hasića 71035 622-420

VLASENICASvetosavska bb056 710-820

ŽEPČEOmladinska 1032 888-210

MAGLAJViteška 2032 609-680

SARAJEVOTopal Osman paše 30033 711-545

ILIDŽASamira Ćatovića Kobre 17033 762-155

LAKTAŠIKarađorđeva 63051 490-819

KAKANJAlije Izetbegovića bb (niz A)032 556-840

VISOKOBranilaca br.19032 733-433

BREZAŠehidska bb032 783-856

JANJABijeljinska 165055 490 480

ZENICAHuseina Kulenovića 2 (RK Zeničanka) 032 244 044

TRAVNIK  Bosanska 61 030 512 205

JELAH  Braće Kotorić 11 032 663 010

VOGOŠĆA  Braće Halać 6 033 432 022

HADŽIĆI  Hadželi 108033 420 122

ADRESE

Bosne srebrene bb
Bosne srebrene bb
Rose Hadživuković 2
Kalesijskih brigada 13
Aliije Izetbegovića 31
Trg Grada Bremena bb
21. Srebreničke brigade bb
Hadžiefendijina 2
Alije Izetbegovića bb
Atinska 6
Meše Selimovića 2
Trg Mihajla Bjelakovića
Patrijarha Pavla bb
Alekse Malića 18
Alije Izetbegovića bb
Titova bb
Alije Izetbegovića 3
Nikole Pašića 16-18/3
Prvih Majevičkih brigada (novi ZC)
Stevana Sinđelića bb
Avdage Hasića 71
Svetosavska bb
Omladinska 1
Viteška 1
Topal Osman paše 30
Samira Ćatovića Kobre 17
Karađorđeva 63

Alije Izetbegovića bb (niz A)

Branilaca br.19

Šehidska bb

Bijeljinska 165
Islambegovića put 2B
Bosanska 61

Braće Kotorić 11

Braće Halać 6

Hadželi 108

Brojevi telefona

035 270 283, 252 448
035 260 016
035 270 370
035 631-502
035 772-572
035 550-115
035 645-295
035 819-222
032 877-727
055 221-071
049 214-555
056 445-300
056 215-608
051 655-170
035 700-621
031 762-800
035 871-180
053 206-530
055 773-601
053 411-230
035 622-420
056 710-820
032 888-210
032 609-680
033 711-545
033 762-155
051 490-819

032 556-840

032 733-433

032 783-856

055 490 480
032 244 044
030 512 205

032 663 010

033 432 022

033 420 122

Prigovori/prijedlozi/pohvale

Ime

Invalid Input
Email

Neispravan format Email adrese
Tip poruke (*)

Invalid Input
Poruka (*)

Invalid Input


Prigovori/prijedlozi/pohvale