BESPLATNA INFO LINIJA: 0800 202 53

Moratorij

Moratorij – odgoda u otplati rata mikrokredita

Poštovani klijenti,

Dešavanja sa kojima se susreće cijeli svijet,  a koja su uzrokovana pandemijom virusa COVID-19 utiču na gotovo sve sfere poslovanja i u Bosni i Hercegovini pa samim tim i na otplatu mikrokredita.

MKF MI-BOSPO je uvijek iznalazio način da  adekvatno odgovori na izazove sa kojima su se klijenti susretali u otplati kreditnih zaduženja, te je  isti princip zadržan i sada.

U skladu sa odlukama nadležnih agencija za bankarstvo, Agencije za bankarstvo FBiH i Agencije za bankarstvo RS,  i u nastojanju da i u ovim vanrednim okolnostima pomogne svojim klijentima, MKF MI-BOSPO svim svojim klijentima omogućava odgodu  u otplati  mikrokredita – moratorij na mikrokredite.

 U nastavku Vam donosimo detaljan pregled uslova i karakteristika ove ponude.

Pažljivo pročitajte.

Moratorij podrazumijeva period dogovoren između klijenta i MKF MI-BOSPO u kojem je dopuštena odgoda plaćanja rate mikrokredita.

Moratorij je namijenjen isključivo i jedino za klijente MKF MI-BOSPO koji su pogođeni pandemijom COVID-19.

U periodu moratorija klijent ne vrši uplate rata mikrokredita.

Moratorij se može ugovoriti na najduže 6 (šest) mjeseci. Ovo znači da klijent može birati rok od 1 do 6 mjeseci za odgodu plaćanja rata mikrokredita, odnosno period moratorija ne može biti preko 6 mjeseci.

U toku moratorija na glavnicu kredita obračunava se redovna kamata. Procenat redovne kamate koja će se obračunavati tokom perioda moratorija niži je od ugovorene redovne kamatne stope na mikrokreditu za koji se vrši moratorij.

U periodu moratorija neće se obračunavati i naplaćivati zatezna kamatna stopa.

Nakon što se završi period trajanja moratorija, klijent ima obavezu da uplati obračunatu kamatu koja je nastala tokom perioda moratorija. Nakon ovoga klijent nastavlja otplatu mikrokredita prema prvobitnom otplatnom planu iz ugovora o mikrokreditu,  što znači da vrši otplatu rata mikrokredita u identičnom iznosu iz ugovora o mikrokreditu kako je ranije vršio otplatu rata mikrokredita.

Rok otplate mikrokredita će biti produžen za broj mjeseci iz moratorija.

Da bi se uradio moratorij potrebno je da klijent popuni i  potpiše Zahtjev za moratorij. Nakon što klijent podnese Zahtjev za moratorij, MKF MI-BOSPO će klijentu dostaviti Ponudu za moratorij. Prihvatanjem Ponude klijent je saglasan da se na mikrokreditu uradi moratorij.

Podnošenje Zahtjeva za moratorij i prihvatanje Ponude klijent može da uradi i lično u uredu MKF MI-BOSPO, ali i elektronskim putem.

Elektronskim putem, potrebno je popunjen i potpisan Zahtjev za moratorij dostaviti MKF MI-BOSPO-u, na jedan od načina:

  • emailom na adresu: moratorij@mi-bospo.org
  • na viber broj 062 892 744
  • na Facebook messenger zvanične stranice MKF MI-BOSPO
  • na viber broj kreditnog analitičara koji je obrađivao mikrokredit

 

Klijentima se nudi način dostave Zahtjeva koji im u ovim vanrednim okolnostima najviše odgovora.

Ukoliko klijent bira da Zahtjev za moratorij pošalje na Viber ili Messenger potrebno je da isti popuni i slika, te dostavi sliku Zahtjeva.  Ukoliko klijent nema mogućnost da isprinta zahtjev, isti može napisati rukom na običnom papiru, voditi se tekstom zahtjeva sa web stranice, uslikati i poslati putem jednog od ponuđenih načina (Viber, Messenger, e-mail).

Zahtjev za moratorij može se preuzeti putem web stranice www.mi-bospo.org

Za sva pitanja klijenti  nas mogu pozvati i na besplatni info broj 0800 202 53, ili na broj ureda, kao i javiti se na bilo koji od ostalih iznad navedenih kanale.

Isticanjem ove Ponude na službenoj web stranici MKF MI-BOSPO smatramo ponudu objavljenom i dostavljenom na uvid klijentima. 


Vaš MI-BOSPO